Terapie metodou 

Kineziologie One Brain 

and Three in One Concepts


Co je "Kineziologie One Brain and Three in One Concepts"? Jak to vidím já?

Je to cesta a metoda, která účinně obchází to, co si my myslíme, protože pracuje s podvědomím a skrytým stresovým blokem, tím pádem je schopna lépe identifikovat příčinu. Ke správné identifikaci je požíván kineziologický svalový test.

Její aplikace vede jak k identifikaci, tak i k odstranění limitů (bloků) zakořeněných v podvědomí (v minulosti).

Limity (bloky) se mohou projevovat jak pocitem (např. smutek, sklíčenost...), tak i stavem (úzkosti, deprese), neúspěchem v osobním, partnerském či profesním životě, ve škole, ve vztazích s dalšími lidmi, nebo i sebedestruktivním chováním, neschopností vidět řešení... atd.

Kineziologie One Brain se odráží také z čínské medicíny, kde vše souvisí se vším. I proto se tato metoda zabývá sladěním všech částí života, jako je minulost / současnost / budoucnost. Vědomí / podvědomí / tělo. Mozek / duše / tělo. Jejím cílem je kompletní harmonie a souhra.

Dále lze o kineziologii také říci, že tato metoda účinně pracuje i s pojmem a jevem, který nazýváme STRES. (Stres = snížené uvědomění) = limit.

Metoda a celý proces sezení jsou jemné a bezpečné.

Potřebujete vědět více?

Další informace o metodě...

Jaký je princip metody?

Název metody "One Brain" (jednotný mozek) vychází z ideálního fungování mozku, kdy pravá i levá mozková hemisféra dokonale spolupracují. Nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou je ve většině případů vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem. Neurologická reakce na strach, bolest nebo strach z bolesti nabývá formy neurologické blokády. Práce s těmito blokádami vám pomůže zbavit se stresu, negativních emocí a nefunkčních modelů chování.

Blokády? Jak tomu rozumět?

Výše zmíněné blokády mají za příčinu, že jsme v určitých situacích schopni pouze reagovat, a to více méně automaticky dle zažitých modelů (i když nefunkčních). Ta tam je logika i kreativita. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny (zablokovány), má to v realitě podobu pocitů bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni jednat tzv. v našem zájmu. Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce. Blokády mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i naši vitalitu. Důsledkem může také být celá řada psychických i fyzických problémů.

Co tyto blokády způsobuje?

Jednoznačně negativní zážitek. Ten způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí. Běžně si to možná totiž neuvědomujeme, ale náš mozek zaznamenává naprosto všechno (naše prožité zážitky a zkušenosti). No a ty nezpracované negativní zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti.

Jakým způsobem se docílí odblokování?

Pomohu vám uvědomit si konkrétní příběh z minulosti, se kterým je spojen negativní stres a napětí. Téměř vždy je to příběh, který si člověk logicky nespojuje se současným tématem a dostaneme se k němu pomocí nástrojů které, metoda využívá (svalový test, mapa emocí… - více o nich níže). Každopádně je to však příběh vašeho života, na základě kterého jste přijali určité životní přesvědčení či vzorec chování, které jsou nyní pro vás nejenže nefunkční, ale způsobují i nějaký problém. O zjištěných informacích si pak s popovídáme, ale nejedná se o běžný rozhovor, opět jsou využity nástroje metody, které pomohou se zpracováním tématu (příběhu) do stavu, kdy dojde k uvolnění stresu a ke znovunastolení rovnováhy. Tím, že se tělo, mysl a duše opět dostanou do rovnováhy, se začnete cítit lépe. Anebo i najednou vidíte možnosti řešení, ke kterým jste před tím neměli přístup.

Co se na sezení děje?

Jak jsem již naznačila výše, kineziologické sezení není postaveno pouze na běžném rozhovoru, ale metoda využívá různé nástroje, pomocí kterých mohu určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah. Následně odstranit strach nebo bolest provázanou s nějakou vzpomínkou (s nějakým vaším příběhem) a s danou situaci, a navodit výše zmíněnou rovnováhu a jednotu, která vede k jasnějšímu myšlení, chápání, komunikaci, ale i ke zdraví a chuti do života, k jeho plnohodnotnějšímu prožívání, ke zlepšení vztahů, studijních výsledků atd...

Nástroje metody

Svalový test

Z medicínského hlediska, když se řekne "Kineziologie", je to nauka o svalech. Kineziologický svalový test tedy umožňuje, abych se dopracovala k potřebným informacím a k odpovídající korekci, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, rychle a účinně odstranit. Během svalového testu mírně a jemně tlačím na paže.

Znáte tu situaci, když si lidé potřebují sdělit špatnou zprávu, kdy řeknou "sedni si, ať tě to neporazí". Špatná zpráva vyvolává emocionální stres v těle, který způsobí rychlou biochemickou reakci organismu, do krve se vyplaví krizové hormony a mozek na okamžik přestane řídit a kontrolovat svaly. V důsledku toho můžeme působením náhlého stresu (i sdělením špatné zprávy) omdlít. Svaly se náhle oslabí.

A to je pro metodu klíčové. Hledám slabý a silný sval a pomocí nich získávám všechny potřebné informace k odblokování. Je-li "testovaná" situace pro člověka stresující, jeho sval oslabí. Proto můžeme získávat zpětnovazebné informace našeho nevědomí, uložené v paměti těla. Navíc vztah "mozek – sval" je obousměrný a vhodnými korekcemi můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

Mapa pocitů a emocí

Jinými slovy Barometr chování. Jedná se o jedinečnou mapa pocitů a emocí, která pomáhá v orientaci v pocitech a v reakcích na něj. Kombinace svalový test a Barometr chování mi pomáhá zjistit, jak se ve vztahu k danému problému cítíte (vlivem zážitku z minulosti) a jak byste se chtěli nebo spíše potřebovali cítit na vědomé úrovni, podvědomé úrovni i na úrovni těla (nejste-li pod vlivem blokády). Barometr chování je důležitou součásti procesu uvolňování negativních emocí a hledání vašich nových voleb a nových úhlů pohledu.

Korekce a cvičení

Dalším z nástrojů jsou korekce a cvičení. Ty mohou mít podobu jak motorických, tak různě kreativních, jiné zase vychází ze základu čínské medicíny (meridiány, akupresurní body), květinové esence… Není možné je všechny vyjmenovat, metoda je velmi důsledná a propracovaná tak, aby se efekt zjištěného problému a jeho řešení maximálně posílil.

Domácí posilování

Téměř ze všech sezení si člověk odnáší "domácí úkol", což se děje proto, aby se podpořilo a upevnilo nové nastavení mysli a rovnováhy těla, mysli a duše. Často tedy odejdete s doporučením určitých posilovacích technik (viz korekce a cvičení výše).

Je metoda vhodná pro děti?

Rozhodně je. Práce s dětmi je v mé praxi poměrně častá. Na základě zkušeností pracuji s dětmi od cca 7 let. Ohledně mladších bývá účinná a efektivnější práce s rodičem nebo přes rodiče.

Kineziologie bývá často dávána do souvislosti s řešením tzv. školních problémů. Pomáhá?

Poruchy učení (psaní, čtení, pravopis atd.), hyperaktivita, poruchy koordinace, poruchy pozornosti… - toto vše lze jinými slovy nazvat jako důsledek nedostatku spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, nesprávné komunikace mezi nimi a obvykle také mezi přední a zadní částí mozku. A jak už zde bylo několikrát zmíněno, jsou to právě emocionální traumata nebo stres, které tyto blokády spolupráce mozku způsobují. Odborníci uvádějí také pojem "bílé skvrny" v mozku, vlivem kterých člověk od okamžiku traumatizujícího zážitku pak po celou dobu existence těchto bílých skvrn popírá určité schopností (v souvislosti s učením). Přesněji řečeno, mozek je popírá. Pakliže metoda cílí na odstranění blokád a posiluje spolupráci a harmonii, pak skutečně ovlivňuje působení tzv. školních problémů. Navíc na jejich existenci se vždy nabaluje další stres, který dětem vzniká vlivem neúspěchu, špatných známek, tlaku ze strany okolí, pocitů nedostatečnosti apod. S tímto je na začátku většinou potřeba pracovat především.

© 2018 Jana Krátká| Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!